Ochrana osobních údajů - GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady jsou platné od: 01/03/2020

Název společnosti: Wisdom Trading INC s.r.o.
Adresa sídla: Perunova 1109/8, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo: 08786763
Webové stránky: www.ozonshop.cz
Telefon: 604 556 333
E-mail: info@ozonshop.cz

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů?

Hlavním důvodem pro zpracování osobních údajů je poskytování našich produktů a služeb. Zabýváme se touto činností: prodej elektronických zařízení

Konkrétní účely zpracování:

 • Poskytování služby, prodej zboží
 • Přímý marketing na klienty

Jaké jsou právní základy zpracování?

Zpracování osobních údajů v rámci účelů uvedených výše probíhá na základě těchto právních titulů:

 • Uzavření nebo plnění smlouvy
 • Plnění právní povinnosti
 • Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany

Pokud je nějaké zpracování založené na vašem souhlasu, vždy je takový souhlas dobrovolný a svobodný, a nebudeme vás tudíž žádným způsobem nutit takový souhlas udělit. Zpracování bez vašeho souhlasu nebudeme provádět. Souhlas můžete kdykoli odvolat a my přestaneme se zpracováním, které je na něm založeno. Odvolání souhlasu ale nemá vliv na již provedené zpracování.

Pokud je zpracování založené na oprávněných zájmech, máte právo proti takovému zpracování podat námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Naší povinností je zhodnotit, zda jsou na naší straně dostatečné důvody pro pokračování ve zpracování, a informovat vás o tom.

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich produktů nebo služeb, dodržení právních povinností a ochranu vašich nebo našich zájmů.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 • Kontaktní údaje
 • Údaje týkající se informačních a komunikačních technologií
 • Údaje o chování osob

Pokud není uvedeno jinak, jsou výše uvedené údaje nezbytné pro účely uvedené výše a bez jejich poskytnutí s námi nelze navázat smluvní nebo jiný obdobný vztah. Pokud by byly některé údaje dobrovolné, upozorníme vás na to.

Odkud údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme:

 • Přímo od subjektů údajů (zákazníků, zaměstnanců apod.)

Jak s údaji pracujeme?

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwaru, zejm. takových, které nám pomáhají při výkonu naší činnosti a bez kterých bychom prakticky nemohli naše služby poskytovat.

Automatizované individuální rozhodování a profilování

Automatizovaným individuálním rozhodováním je takové zpracování údajů, které má pro Vás podstatné důsledky (např. neuzavření smlouvy) a na kterém se přímo nepodílí žádní lidé. Využívají se k němu tedy výhradně automatické prostředky (aplikace, software, algoritmy apod.). Profilování znamená automatizované zpracování údajů za účelem zhodnocení určitých osobních aspektů člověka (pracovní výkony, ekonomická situace, zdraví, chování, preference nebo sledování polohy).

Automatizované individuální rozhodování neprovádíme. Profilování neprovádíme.

Komu můžeme údaje předat?
Osobní údaje mohou zpracovávat tito příjemci:

 • Smluvní partneři zajišťující služby a dodávky nutné pro naši činnost - ITID, s.r.o IČO: 25658115
 •  Poskytovatelé analytiky a monitorování webových stránek nebo aplikací - Google, Inc.

V případě, kdy by se u nás něco měnilo a převáděli jsme naši obchodní nebo jinou činnost jako celek nebo i její část na jinou osobu, pak by součástí takového převodu byly i osobní údaje, které se této činnosti týkají. Stejně by to bylo i v případě, že bychom byli v souladu s právními předpisy nuceni takové změny udělat.

Obdobně můžeme být povinní poskytnout některé údaje na základě právních předpisů oprávněným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům určeným závaznými právními předpisy.

Kde mohou být vaše údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru. V souladu s právními předpisy můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP, to ale jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno
v souladu s právními předpisy.

Jak dlouho máme údaje u sebe?

Osobní údaje zpracováváme:

 • Po ukončení služby nebo dodání zboží z důvodu ochrany práv a legitimních zájmů, zpravidla do uplynutí promlčecí doby - 10 let
 • Po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy - 10 let

Jaká jsou vaše práva?

Můžete nás požádat o informace o zpracování, o opravu nepřesných údajů, o výmaz údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování, máte právo na omezení zpracování, právo na uplatnění námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu, právo na přístup k údajům (kopii údajů) a přenositelnost a právo podat stížnost k dozorovému úřadu (český Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz) nebo na místní úřad ochrany osobních údajů (svůj úřad naleznete zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

Pokud od nás dostáváte obchodní komunikaci, máte vždy možnost se z této komunikace odhlásit, a to přes odkaz obsažený v každé takové elektronické zprávě nebo přímou žádostí zaslanou na naše kontaktní místa.

Pokud jsou požadavky související s uplatněním vašich práv zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (zejm. pokud se opakují), můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, nebo vaši žádost odmítnout.

Kontakty pro žádosti a dotazy týkající se osobních údajů jsou uvedeny v hlavičce tohoto dokumentu.

Jaká bezpečnostní opatření uplatňujeme?

Za účelem ochrany osobních údajů jsme zavedli následující opatření:

 • Řízení přístupových oprávnění, politika bezpečných hesel
 • Zabezpečení zařízení, systémů, sítě, webových stránek
Top

Košík (0)

Zobrazit košík Obchodní podmínky